MAP

MSMT VVV hor barva cz

 

Název projektu: MAP ORP LITOMĚŘICE

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000588

maplogoProjekt je financován z prostředků EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a investiční priority 68 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

Realizátor: MAS České středohoří, z.s. se sídlem v Ploskovicích ve spolupráci s finančním partnerem Město Litoměřice.

Začátek realizace projektu: 1. dubna 2016

Ukončení projektu: 31. března 2018

Na projektu pracuje realizační tým, který sbírá potřebné podklady a sestavuje dokument.

Do projektu je zapojeno 26 zřizovatelů a 39 škol z SO ORP Litoměřice.

Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy“.

Projekt Místní akční plán vzdělávání (MAP ORP LITOMĚŘICE) bude realizován pro území SO ORP Litoměřice. Je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách a to především podpořením spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Společné plánování aktivit a investic a sdílení aktivit v území přispěje k naplnění dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, zlepšení kvality vzdělávání ve školách a zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka.

Klíčové aktivity:

KA 1 - Akční plánování

KA 2 – Evaluace

KA 3 – Řízení MAP

KA 4 – Řízení projektu

Výsledkem projektu bude:

  • Řídící výbor a pracovní skupiny

  • Vznik funkčního a udržitelného partnerství

  • Dohoda o prioritách vzdělávání v území = Strategický rámec do roku 2023

  • Soubor aktivit s návrhem řešení konkrétních problémů v dohodnutých prioritách

  • Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Veškeré projektové výstupy jsou ke stažení zde.

Informační bulletin zde.

 

www.maplitomericko.cz